// you’re reading...

Проба

Със 105 лв. по-висока средна пенсия за стаж/възраст


За месец януари 2024 г. общият размер на отчетените приходи е 952,5 млн. лв., което представлява 7,4% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са със 116,8 млн. лв. повече в сравнение с януари 2023 г., показват данните на НОИ.

Общо отчетените разходи възлизат на 1 899,2 млн. лв. или 7,8% от заложените в плана за годината. Разходите са с 285,1 млн. лв. повече в сравнение с януари 2023 г. 

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 1 684,6 млн. лв., което е 7,8% изпълнение на плана за годината. Разходите за пенсии за януари са със 196,7 млн. лв. или с 13,2% повече спрямо първия месец на 2023 г.

Броят на пенсионерите към януари 2024 г. е 2 039 218, или с 8 083 (0,4%) повече в сравнение спрямо първия месец на м.г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за януари 2024 г. е  825,94 лв.

В сравнение със същия месец на 2023 г. средният размер е по-висок с 93,42 лв. (12,8%). Средният месечен размер на  пенсията за осигурителен стаж и възраст на един пенсионер за януари т.г. е 908,80 лв., по-висок със 105,02 лв. (13,1%) в сравнение с януари 2023 г. 

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които за месец януари са в размер на 198,4 млн. лв. или 7,8% изпълнение на плана за годината. Отчетените разходи за този месец са с 86,0 млн. лв. повече спрямо януари 2023 г.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО за месец януари е 964,9 млн. лв.

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд за месец януари са в размер на 5,3 млн. лв., което представлява 4,4% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 0,5 млн. лв. повече в сравнение с януари 2023 г. Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд за януари са в размер на 7,9 млн. лв., което представлява 7,5% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 1,1 млн. лв. повече в сравнение с януари 2023 г.

    Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

Отчетените приходи за месец януари са в размер на 761,5 хил. лв., което е 30,5% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са със 175,7 хил. лв. по-малко в сравнение с януари 2023 г. Общо отчетените разходи за януари са в размер на 219,1 хил. лв., което представлява 4,6% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са със 185,7 хил. лв. повече в сравнение с януари 2023 г. 


Article source: http://www.economynews.bg/със-105-лв-по-висока-средна-пенсия-за-стаж/възраст-news111534.html

Discussion

No comments yet.

Post a comment