// you’re reading...

Проба

784 млн. лв. е печалбата на банките


Към 31 март печалбата на банковата система достига 784 млн. лв., с 216 млн. лв. (37,9 на сто) повече спрямо реализираната за първото тримесечие на 2022 г., съобщава Българската народна банка.

Спрямо същия период на миналата година нетният лихвен доход се повишава с 345 млн. лв. (47,8 на сто), а нетният доход от такси и комисиони – с 23 млн. лв. (7,1 на сто). Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на отчетния период са 86 млн. лв. (при 101 млн. лв. към 31 март 2022 г.).

Активите на банковата система в края на март 2023 г. възлизат на 160,6 млрд. лв. и спрямо края на декември 2022 г. нарастват с 5,2 млрд. лв. (3,4  на сто).

Отношението на ликвидно покритие в края на март 2023 г. е 238,2 на сто (при 235  на сто в края на декември 2022 г.). Ликвидният буфер е 49,1 млрд. лв, а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 20,6 млрд. лв. (съответно 46 млрд. лв. и 19,6 млрд. лв. в края на 2022 г.).

Брутните кредити и аванси нарастват на тримесечна база с 5,5 млрд. лв. (5,7 на сто) до 101,6 млрд. лв. в края на отчетния период. В това число вземанията от кредитни институции се увеличават с 3,1 млрд. лв. (30,8 на сто) до 13,2 млрд. лв., а брутният кредитен портфейл  на банковата система – с 2,4 млрд. лв. (2,7 на сто) до 88,4 млрд. лв. Нарастват кредитите за домакинства – с 1,1 млрд. лв. (3,1 на сто), за други финансови предприятия – със 757 млн. лв. (12 на сто) и за нефинансови предприятия – с 544 млн. лв. (1,2 на сто), а намаляват за сектор държавно управление – с 2 млн. лв. (0,2 на сто).

Брутните необслужвани кредити и аванси в края на март 2023 г. възлизат на 4.12 млрд. лв. (при 4,45 млрд. лв. в края на декември 2022 г.), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 4,05 на сто (при 4,63 насто в края на декември 2022 г.). В широкия обхват на брутните кредити и аванси (включващ паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане) делът на брутните необслужвани кредити и аванси в края на тримесечието е 3,13 на сто (при 3,55 на сто в края на декември 2022 г.). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка) в края на март 2023 г. е 2,05 млрд. лв. (при 2,26 млрд. лв. в края на декември 2022 г.), а делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите е 2,09 на сто (при 2,44 на сто в края на декември 2022 г.)

През първото тримесечие на 2023 г. депозитите в банковата система се увеличават с 3,4 млрд. лв. (2,6 на сто) до 137,5 млрд. лв. Нарастване е отчетeно при депозитите на домакинствата с 1,4 млрд. лв. (1,9 на сто), на кредитните институции с 1,1 млрд. лв. (13,7 на сто), на сектор държавно управление с 499 млн. лв. (12,4 на сто), на нефинансовите предприятия с 365 млн. лв. (0,8 на сто) и на другите финансови предприятия с 47 млн. лв. (1,0 на сто).

Балансовият собствен капитал на банковия сектор в края на тримесечието възлиза на 17.4 млрд. лв., със 159 млн. лв. (0,9 на сто) повече спрямо отчетения в края на декември 2022 г. За нарастването му оказва влияние динамиката при внесения капитал, натрупания друг всеобхватен доход и печалбата за периода.

Article source: http://www.economynews.bg/784-млн-лв-е-печалбата-на-банките-news107930.html

Discussion

No comments yet.

Post a comment