// you’re reading...

Проба

МФ очаква положително бюджетно салдо


Министерството на финансите очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към август 2022 г. да бъде положително в размер на 1,650 млрд. лв. (1,1  на сто от прогнозния БВП), съобщава МФ.

Формирането на текущо превишение на приходите над разходите към август е традиционно за последните пет години и се дължи основно на изместване на голяма част от плащанията по планираните разходи за годината в последното тримесечие, което води до по-нисък размер на извършените до момента разходи.

Усвояването на разходите за първите осем месеца на 2022 г. спрямо актуализирания годишен разчет към  закона за бюджета за 2022 г. е около 57 на сто, което е относително ниско съпоставено с предходни години. Очаква се разходите по КФП да нараснат през следващите месеци, основно поради по-високите социални разходи след увеличението на пенсиите, по-високите разходи, свързани с одобрените антикризисни мерки в отделните сектори, както и разходите по програмата за компенсиране на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия извън регулирания пазар, които бяха одобрени в началото на месец юли с актуализацията на  бюджета за 2022 г.

Голяма част от разходните мерки, приети с актуализацията от юли, все още са в начален етап и предстои да бъдат реализирани в пълен обем през следващите месеци, което заедно с традиционното концентриране на основната част от капиталовите разходи в последното тримесечие, ще доведе до съществено нарастване на разходите. Поради тази причина текущото бюджетно салдо по КФП не може да се интерпретира като индикатор за размера на бюджетното салдо в годишен план, посочват от МФ.

Приходите, помощите и даренията по КФП към август 2022 г. се очаква да бъдат в размер на повече от 39,3 млрд. лв. (65,8  на сто от годишния разчет) и нарастват с над 5,7 млрд. лв. (17,2  на сто) спрямо отчетените за същия период на 2021 година. Данъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо август 2021 г. с  над 3,8 млрд. лв., неданъчните – с  над1,6 млрд. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) с 228 млн. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към август 2022 г. са в размер на близо 37,6 млрд. лв. (57 на сто от годишния разчет). За сравнение, разходите по КФП към август 2021 г. бяха в размер на 32,6 млрд. лева.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31 август от централния бюджет, възлиза на 1 094 млн. лв..


Article source: http://www.economynews.bg/мф-очаква-положително-бюджетно-салдо-news105210.html

Discussion

No comments yet.

Post a comment