// you’re reading...

Проба

39 защитени зони в Натура


В Европейската мрежа Натура 2000 са включени 39 защитени зони от региона на Велико Търново и Габрово, съобщиха от Регионалната екоинспекция. 

В териториалния обхват на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) във Велико Търново, изцяло или частично, попадат 39 защитени зони, покриващи около 15 процента от областите Велико Търново и Габрово. 

Защитените зони по Директивата за птиците на Европейския съюз са 12 – Комплекс „Беленски острови“, Свищовско-Беленската низина, Остров Вардим, Рибарници „Хаджи Димитрово“, Котленска планина, Обнова, Деветашко плато, Априлци, Велчево (до Троян), Централен Балкан, Централен Балкан – Буфер и Българка.        

Срещат се до 116 вида птици, част от които са вписани в Червената книга на България (1985), други са от европейско природозащитно значение. Под защита са големият корморан, нощната чапла, бялата лопатарка, белооката потапница, белобузата рибарка, черната рибарка, нощната чапла и др.

Съгласно критериите на Директивата за местообитанията на Европейския съюз, защитените зони в региона са 27. Те обхващат поречията на реките Янтра, Росица, Стара река, Белица, Голяма река, Златаришка река, Дряновска река, Студена река, Видима. Крайдунавските територии са Персина, Вардим, Беленска гора, Свищовска гора. Черната могила, Обнова – Караман дол, Търновски височини, Дряновски манастир, Емен, язовир Стамболийски, Скалско, Витата стена, Деветашко плато, Микре, а териториите в Стара планина – Централен Балкан, Централен Балкан – буфер, Българка, Твърдишка планина.

Общоевропейската мрежа от защитени зони „Натура 2000″ включва специални защитени райони, които опазват ценни растителни и животински видове, както и местата, които обитават. Управлението на защитените зони, чрез забраните, ограниченията и препоръките в заповедите за обявяването им, цели предотвратяване на отрицателни въздействия за по-ефективно опазване на местообитания и видове в техните граници, уточняват от инспекцията.


Article source: http://www.economynews.bg/39-защитени-зони-в-натура-news104010.html

Discussion

No comments yet.

Post a comment