// you’re reading...

Проба

Загубата на Армейски Холдинг АД за 2011 г. остава 5 хил. лв.

Армейски Холдинг АД обяви загуба в края на 2011г., в размер на 5 хил. лв. Загубата остава непроменена след одита на отчета. Това е първата загуба към края на годината от 2003г. насам.

Общите приходи на дружеството са 54 хил. лв., което е с 5.26 % по-малко спрямо предходния период. Общите разходи отчитат ръст от 5.36 % спрямо предходния период до 59 хил.лв.

Нетните приходи от продажби за 2011г. са в размер на 38 хил.лв. и представляват 70.37 % от общите приходи. Спрямо съответния период за 2009 година те намаляват с 5.00 %.

Към 31 декември 2011г. дружеството показва загуба на акция в размер на 0.01лв. . Данните са от годишния одитиран Баланс/Отчет на дружеството за 2011г.

Собственият капитал на дружеството е 684 хил. лв. , като спрямо същия период на 2010г. е намалял с 0.73 %

Обобщена информация за търговията с акции на дружеството на БФБ – София за 2011г.:
Общ брой изтъргувани акции: ( 49 бр. акции )
Общ брой сделки: ( 1 бр. )
Минимална цена: ( 0.504 лв. )
Максимална цена: ( 0.504 лв. )
Среднопретеглена цена: ( 0.504 лв. за акция. )

*Обобщената информация не обхваща сделки с акции на дружеството сключени на нерегулиран пазар.

Сподели:

В Ibox.bg

В Svejo

Article source: http://money.bg/news/id_962528935

Discussion

No comments yet.

Post a comment