// you’re reading...

Проба

Доходи & разходи в детайли


Общият доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 1 770 лв. и нараства с 13.7% спрямо същото тримесечие на 2018 година, показват данните на НСИ.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял са доходите от работна заплата (56.2%), следвани от доходите от пенсии (27.3%) и от самостоятелна заетост (6.4%). Спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 1.1 процентни пункта, а доходите от самостоятелна заетост и от пенсии намаляват с по 0.4 процентни пункта.

В номинално изражение през четвъртото тримесечие на 2019 г. в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

•          Доходът от работна заплата нараства от 858 на 996 лв. (с 16.1%).

•          Доходът от самостоятелна заетост нараства от 105 на 113 лв. (със 7.4%).

•          Доходите от пенсии се увеличават от 432 на 483 лв. (с 11.9%).

•          Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 39 на 53 лв. (с 36.1%).

През четвъртото тримесечие на 2019 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.1%, а делът на дохода от натура – 0.9%.

Разходи на домакинствата

Общият разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 1 670 лв. и се увеличава с 10.7% спрямо същото тримесечие на 2018 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (29.7%), следвани от разходите за жилище (17.2%), данъци и социални осигуровки (12.9%) и транспорт и съобщения (11.5%).

Спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 0.5 процентни пункта, делът на разходите, свързани с жилището – с 0.6 процентни пункта, а делът на разходите за здравеопазване се увеличава с 1.7 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през четвъртото тримесечие на 2019 г. в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

•          Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 455 на 495 лв. (с 8.8%).

•          Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 63 на 73 лв. (с 15.1%).

•          Разходите за облекло и обувки нарастват от 60 на 63 лв. (с 4.7%).

•          Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 268 на 286 лв. (с 6.7%).

•          Разходите за здравеопазване се увеличават от 82 на 118 лв. (с 43.6%).

•          Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 168 на 191 лв. (с 13.8%).

•          Разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 61 на 69 лв. (с 13.7%).

•          Разходите за данъци и социални осигуровки нарастват от 191 на 216 лв. (с 13.0%).

Потребление на домакинствата

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2019 г. е без съществена промяна спрямо същото тримесечие на 2018 година. Увеличение е отчетено в потреблението на зеленчуци – от 14.8 на 16.8 кг, яйца – от 36 на 38 бр., плодове – от 12.4 на 12.8 килограма. Намалява консумацията на хляб и тестени изделия – от 21.5 на 20.6 килограма. Без промяна остава потреблението на месни произведения, сирене, фасул зрял, картофи и захар.

 

 

 

 

 


Article source: http://www.economynews.bg/доходи--разходи-в-детайли-news93413.html

Discussion

No comments yet.

Post a comment