// you’re reading...

Проба

1700 лв. СРЗ в металургията


 „Делът на металургията в произведената промишлена продукция е 13% през 2017 г., като се отчита и ръст на заетите в сектора, коментира икономическият зам.-министър Лъчезар Борисов, при подписване на колективния трудов договор в сектора. Той изтъкна, че компаниите стават все по иновативни и по този начин създават по-високи нива на добавена стойност. „Добавената стойност в металургията е от 2,5 пъти до 5 пъти по-висока от средната стойност на един зает в промишлеността на страната. Средната работна заплата в отрасъла също изпреварва значително тази за страната, като тя е 1 700 лв. И два пъти по-висока от тази в приработващата промишленост“, каза още зам.-министърът.

По време на подписването на колективния трудов договор стана ясно, че подобрените параметри са следните: увеличава се минималната основна месечна заплата с 18%, като тя изпреварва с 100 лв. МРЗ за страната. Допълнителното трудово възнаграждение за времето, в което работникът е на разположение на работодателя извън територията на предприятието, се увеличава 2 пъти. Допълнителното трудово възнаграждение за отработен нощен час се увеличава с 11%,  стойността на безплатната храна нараства с 10% а допълнителното подпомагане на работниците при прекратяване на трудов договор с упражнено право на пенсиониране се увеличава с 20%.

 

 


Article source: http://www.economynews.bg/1700-лв-срз-в-металургията-news88359.html

Discussion

No comments yet.

Post a comment