// you’re reading...

Проба

НСИ: Разходите на бизнеса за труд растат с 8,5%

По предварителни данни на Националния статистически институт през второто тримесечие на 2018 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 8.5% спрямо второто тримесечие на 2017 година.

Увеличението в индустрията е с 10%, в услугите – със 7%, и в строителството – с 10.5%.

По икономически дейности през второто тримесечие на 2018 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 14.9%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 12.7%, и „Култура, спорт и развлечения“ – с 11.6%.

Намаление на общите разходи за труд е регистрирано в икономически сектор „Операции с недвижими имоти“ – със 7.5%.

През второто тримесечие спрямо същия период на 2017 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 8.3%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) – с 9.4%.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 15.8% за „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ до (-8.0%) за „Операции с недвижими имоти“.

Article source: https://money.bg/business/nsi-razhodite-na-biznesa-za-trud-rastat-s-8-5.html

Discussion

No comments yet.

Post a comment